Auktionsmeny

Auktionsvillkor

 

1. Bakgrund

MC och Snöskoterauktioner Bikebid:s affärsidé är att specifikt rikta sig mot MC, ATV och Snöskoterauktioner på internet. Vi ska med hjälp av våra kompetenta partners kontroller av de fordon som säljs kunna erbjuda ett tryggt och säkert köp för köparna.

 

2. Bikebid:s funktion

Som handelsombud sköter Bikebid värderingar och säljer objekt för företag och privatpersoner. På Bikebid:s auktionssida förekommer även handlare som enbart använder Bikebid:s auktionsfunktion. I dessa fall sköts betalning, visning och leverans av handlaren själv.

Bikebid:s funktion är att mot provision verka som mellanhand mellan säljare och köpare.

 

3. Auktionsobjekt

Vid beskrivningen av objekten strävar vi mot att vara övergripande, lättförstådda och så rättvisande som möjligt. Tillförlitligheten av alla detaljer i beskrivningen av objektet kan inte garanteras. Det får köparen själv kontrollera vid visning/avhämtning. Köparen har rätt att förvänta sig att objektets skick stämmer överens med beskrivningen och får vid visning/leveranstillfället godkänna att sådant är fallet.

Är säljaren privat eller näringsidkare står auktionsobjektet kvar hos säljaren som själv lämnar ut objektet till köparen. Våra betalningsrutiner och auktionsvillkor när dessa är säljare är desamma som för Bikebid:s övriga auktioner.

Alla auktionsobjekt är kontrollerade enligt Bikebid:s regler och rutiner såvida inget undantag angetts.

 

4. Nätauktioner

Öppen budgivning

En öppen auktion har en öppen budgivningen det aktuella högsta budet syns både i listningen och objektsvisningen för alla. Det högsta budet syns även i listningen för ej inloggade. För att lägga ett bud måste budgivaren först registrera sig som medlem på bikebid.se. Bud kan läggas ända tills auktionen stänger.

Varje auktion har en sluttid. Man kan lägga ett bud ända fram till sluttiden, men om ett bud läggs 3 minuter innan sluttiden så förlängs auktionen 2 minuter. Om ytterligare bud läggs under förlängningstiden så förlängs tiden ytterligare 2 minuter. När inga nya bud tillkommit under denna tidsrymd avslutas auktionen.

Vid manuell auktion med löpande auktionstid gäller särskilda villkor för avslut, se längre ner i detta stycke.

När auktionen avslutats blir vinnande budgivare meddelad med e-post. Vinnare måste betala auktionsavgiften omgående för att budet ska vara giltigt. Detta görs i betalningsfunktionen under Auktionsmenyn/Mitt Bikebid Konto/Betalningsbalans. Auktionsavgiften debiteras i efterhand även om vinnande budgivare ej betalar avgiften genom betalningsfunktionen. Den vinnande budgivaren är skyldig att vara kontaktbar senast efterföljande arbetsdag. Om budgivaren mot förmodan inte kan nås av Bikebid, trots flertal försök, debiteras auktionssavgiften och den efterföljande budgivaren kan istället erbjuden att köpa objektet.

Sluten budgivning.

Sluten budgivning är en auktionstyp som i de flesta fall används av handlare på fabriksnya fordon. Budgivningen sker anonymt och det aktuella högsta budet syns ej öppet. Budgivare som för närvarande har det högsta budet får automatiskt ett e-postmeddelande så fort någon annan lämnat ett högre bud.

Varje auktion har en sluttid. Man kan lägga ett bud ända fram till sluttiden, men om ett bud läggs 3 minuter innan sluttiden så förlängs auktionen 2 minuter. Om ytterligare bud läggs under förlängningstiden så förlängs tiden ytterligare 2 minuter. När inga nya bud tillkommit under denna tidsrymd avslutas auktionen.

Vid manuell auktion med löpande auktionstid gäller särskilda villkor för avslut, se längre ner i detta stycke.

När auktionen avslutas och säljaren väljer en vinnande budgivare blir denne meddelad med e-post. Vinnare måste då betala auktionsavgiften omgående för att budet ska vara giltigt. Detta görs i betalningsfunktionen under Auktionsmenyn/Mitt Bikebid Konto/Betalningsbalans. Auktionsavgiften debiteras i efterhand även om vinnande budgivare ej betalar avgiften genom betalningsfunktionen. Den vinnande budgivaren är skyldig att vara kontaktbar senast efterföljande arbetsdag. Om budgivaren mot förmodan inte kan nås av Bikebid, trots flertal försök, debiteras auktionssavgiften och den efterföljande budgivaren kan istället erbjuden att köpa objektet.

Manuell auktion.

 

Vid Manuell auktion är sluttiden löpande d.v.s. slutiden som anges kan ändras. När objektet läggs ut så sätts slutiden mer än 1 månad framåt i tiden. Vid manuell auktion så väljer säljaren manuellt ut vinnaren när intressant bud inkommit och auktionen avslutas i samband med detta. Om säljaren ej accepterar bud senast nästkommande vardag kl 20.00 är inte budgivare längre bunden vid sitt bud...

Dra tillbaka bud.

När auktionsslut är inom en månad så måste budgivare dra tillbaka bud senast 8 timmar innan sluttiden för att budgivare ej ska vara bunden vid sitt bud.

Om aktionen är manuell och auktionstiden löpande så måste budgivare dra tillbaka sitt bud senast 12 timmar efter bud har lagts för att budgivare ej ska vara bunden vid sitt bud.  

Bud dras tillbaka genom att budgivaren kontaktar Bikebid via mail eller telefon.

Bikebid ansvarar ej för:

- Skada, förlust eller följdskador som vållar budgivare eller säljare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem mm. eller på grund av att Bikebid:s interna systems bokförda reservationspris är oriktigt eller att säljaren inte har godkänt priset så att auktionen måste startas om.

- Bud som inte registreras, utebliven eller fel kontakt efter budgivning, om objektet sålts till en annan än vinnande budgivare.

 

5. Priser

Uppskattat marknadspris

De uppskattade marknadspriser som anges vid auktionsobjekten grundar sig på begärda priser ute i handeln och begagnatprislistor från branschorganisationer.

Uppskattade marknadspriser anges inklusive moms. All budgivning sker inklusive moms.

Reservationspris

De flesta auktionsobjekt har ett reservationspris. Om reservationspriset inte uppnås har uppdragsgivaren rätt att godkänna det bud som är högst. Det sker i samråd med säljaren och Bikebid tar därefter kontakt med köparen för ett besked. När reservationspriset uppnåtts, visas det i objektsvisningen när registrerad användare är inloggad. Det innebär att den budgivare som har högst bud har rättigheten att köpa objektet. Har inte auktionsobjektet något reservationspris väljs vinnaren manuellt av säljaren. När säljaren väljer ut vinnaren manuellt har denne rätten att inte acceptera bud trots att det är högst.

Utropspris

Utropspriset baseras på  60 - 80% av uppskattat marknadspris för objekt som bedöms vara i normalskick.

Köplosspris

Köplosspriset är det pris som säljaren kan acceptera för en direktförsäljning. I detta fall avslutas auktionen omgående när en köpare accepterat priset. Aktionsavgiften betalas av köparen. Auktionsobjekten är ofta begagnade och därmed sällan felfria. Budgivaren bör anpassa budgivningen till det beskrivna skicket och har rätt att lägga valfritt bud samt stanna på sitt bud när man så önskar.

 

6. Auktionsavgift

Auktionsavgiften tillkommer vid köp av ett auktionsobjekt. Summan för auktionsavgiften visas i objektsvisningen för respektive objekt.

När auktionen avslutas ska vinnande budgivare checka ut genom en betalningsfunktion där aktionsavgiften ska betalas omgående för att budet ska betraktas som giltigt. Auktionsavgiften debiteras i efterhand även om budgivaren inte checkat ut via betalningsfunktionen.

 

7. Säljaren

Säljare är privatpersoner och företag som ger uppdrag åt Bikebid att sälja sina fordon.

Säljaren kan också vara handlare som endast använder Bikebid:s auktionsfunktion som försäljningsmetod.

Bikebid företräder privatsäljaren vid frågor och reklamationer. Bikebid företräder ej handlare vid frågor och reklamationer.

Säljaren har fri prövningsrätt och kan avstå från försäljning på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra skäl.

Vid export ansvarar säljaren för exporthandlingar m.m. Om köparen är utländsk eller önskar exportera objektet har säljaren också rätt att inte anta dessa bud.

 

8. Köparen

En köpare kan vara både privatperson (konsument) och företag (näringsidkare). Villkoren och köprättsliga regler är olika för konsumenter respektive näringsidkare. De som deltar i Bikebid:s auktioner skall följa de anvisningar och regler som Bikebid har.

Budet som läggs av högsta budgivare är bindande, även om reservationspriset inte är uppnått. När reservationspriset är uppnått har köparen rätt till att köpa objektet förutsatt att denne har det högsta budet. Den som bjuder på auktionen ansvarar för att fullfölja köpet även om den bjuder för någon annans räkning.

Bikebid förutsätter att köparen har klart för sig vilket inköpspris som är lämpligt och hur det ska finansieras.

Köparen ska själv på plats eller via ombud godkänna och besiktiga egendomen de ropat in, därefter kan köparen och säljaren upprätta ett bindande köpekontrakt.

Den köpare som via ombud eller transportföretag hämtar objekt kan inte godkänna objektet i efterhand utan måste i förväg godkänna det genom ett leveransgodkännande.

Om högste budgivaren inte kommer till överenskommen plats på avtalad eller anvisad tid så debiteras denne på en straffavgift vilket motsvarar auktionsavgifts summan

Auktionsavgiften betalas av högsta budgivare om denne besiktar objektet på plats men väljer att utan giltig grund avstå från att fullfölja köpet. Med giltig grund avses det att objektet har betydelsefulla fel och brister som ej uppdagats i Bikebid:s beskrivning av objektet.

Om det uppstår en tvist om budgivningen har Bikebid rätten att ensamt och slutgiltigt avgöra vilket som blir det vinnande budet.

För objekt som ska exporteras från Sverige gäller särskilda tilläggsvillkor, det gäller även för utländska köpare.

Bikebid och auktionsobjektets säljare har rätt att ogiltigförklara bud från utländska köpare som önskar exportera auktionsobjektet.

Undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt. Objekten säljs i befintligt skick, dvs det skick som objektet har vid köptillfället. Skador och fel som köparen borde sett vid avhämtning ansvarar inte säljaren för, så även fel som framkommit av objektsbeskrivningen.

Köparen ska kontrollera att objektet motsvarar det som kan förväntas utifrån objektsbeskrivningen.

Säljaren ansvarar endast för felet om det visar sig funnits vid köptillfället.

 

9. Leverans och slutbetalning

Auktionsobjekten skall vara slutbetalda före avhämtningen. Slutbetalning och avhämtning ska ske inom sju dagar från det att auktionen avslutats.

Om köpare eller säljare önskar så kan slutbetalning ske genom Swish vid leverans. Detta förutsatt att tekniska förutsättningar finns samt att bägge parter godkänner detta. Swish betalning är inte lämplig om fordonet har en så kallad kreditspärr.

Köparen ska själv på plats eller via ombud godkänna och besiktiga egendomen de ropat in, därefter kan köparen och säljaren upprätta ett bindande köpekontrakt.

 

10. Handpenning

Vid accepterat bud skall handpenning betalas inom tre arbetsdagar efter auktionen. Om handpenningen inte betalts har Bikebid rätt att erbjuda objektet till andra budgivare.

Handpenningen kan återbetalas om köparen vid hämtningen anser att objektet i hög grad avviker från Bikebid:s objektsbeskrivning och att Bikebid inte åtgärdar eller reducerar priset så det motsvarar avvikelserna.

Handpenningen är 10% av köpesumman, dock minst 4000 kr.

 

11. Ägarbyte av fordon

Alla fordon som är registrerade i svenskt bilregister omregistreras till köparen. Försäkring måste ordnas innan leveransen. Detta görs av köparen eller av Bikebid om köparen önskar det. Vid ägarbytet går ansvaret för fordonsskatten över till köparen.

Det är säljarens ansvar att göra ägarbyte på fordonet till köparen. Detta görs så snart det är möjligt efter leveransen.

Om objektet har en kreditspärr kan omregistreringen i vissa fall ta upp till två veckor. Det är inget som påverkar köparen att bruka fordonet eller äganderätten.

 

12. Säljarens ansvar om något blir fel

Bikebid företräder säljaren när det gäller att ansvara för fel på objekten. Bikebid ansvarar tillsammans med säljaren att objekten är befriade från skulder och restförda skatter.

Vid en auktion ansvarar säljaren för om auktionsobjektet är i sämre skick än det köparen själv med hänsyn till övriga omständigheter, varans pris, med skäl kunnat förutsätta. Köparen bestämmer själv slutpriset på auktionen, därför tas ingen till hänsyn till om auktionsobjektet sålts till ett överpris.

Länk till konsumentköpslagen

Bikebid och säljaren är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren ansvarar inte för slitage som bedöms som normalt, ej heller fel som köparen borde ha upptäckt vid leveransgodkännandet.

Om objektet är ett reparationsobjekt ansvarar inte säljaren för fel som är mer omfattande än de som angivits.

Köparen har undersökningsplikt. Objekten säljs i befintligt skick, dvs det skick som objektet har vid köptillfället. Skador och fel som köparen borde sett vid avhämtning ansvarar inte säljaren för, så även fel som framkommit av objektsbeskrivningen.

Köparen ska kontrollera att objektet motsvarar det som kan förväntas utifrån objektsbeskrivningen.

Säljaren ansvarar endast för felet om det visar sig funnits vid köptillfället.

 

13. Tekniska fel & problem samt tryck eller skrivfel

Bikebid reserverar sig mot att eventuella tryck- och skrivfel kan förekomma på sina webbsidor.

Bikebid garanterar inte att alla bilderna exakt återger objektens utseende i verkligheten.

Bikebid har rätten att bortse bud från vissa budgivare, avstå från försäljning, besluta om budgivningen ska göras om pga oklarheter om sista bud, felskrivningar, tekniska problem eller andra orsaker.

Bikebid ansvarar inte för skador eller följdskador som kan drabba budgivare eller dess uppdragsgivare av orsaker som ovanstående eller om det förekommit tekniska problem, om bud ej registrerats, fel på datorer, kommunikation osv.

Bikebid har rätten att bedöma om en auktion blir avbruten, störs eller av någon anledning inte genomförs att göra om auktionen. De budgivare som är berörda ska informeras om detta samt vilken tid och vilket datum auktionen skall göras om.

 

14. Reklamationer

Om fel upptäcks skall detta omgående reklameras till Bikebid. Reklamationen skall ske skriftligen till info@bikebid.se

När ett objekt är reklamerat och det ska genomföras någon typ av reparation skall Bikebid först kontaktas innan reparationen påbörjas. Därefter skall ett kostnadsförslag skickas in till Bikebid som i första hand ska få bedöma och godkänna kostnadsförslaget samt ges möjligheten att kunna åtgärda felet via Bikebid-partner.

När köparen är näringsidkare skall reklamationen ske före det att objektet lämnar säljaren. Det är av stor vikt att näringsidkaren undersöker objektet noga innan objektet lämnar Bikebid:s partner eller säljare. En reklamation från en näringsidkare som sker efter avhämtning beaktas ej.

Bikebid äger rätten att avhjälpa fel i objektet som säljaren har ansvar för Bikebid har även rätt att anvisa ett annat likvärdigt objekt. Om åtgärdande av fel inte sker inom skälig tid från det att reklamationen har gjorts har köparen rätt att häva köpet, återlämna objektet samt erhålla den summa som betalats. När man köper begagnade objekt på auktion har man inte rätt till prisavdrag.Bikebid ersätter inte resekostnader eller andra kostnader.

Bikebid förbehåller sig rätten att återköpa objektet för auktionspriset med eventuella avdrag för slitage mm.

Vid väsentliga fel har köparen möjlighet att avsäga sig köpet och återfå köpeskillingen.

Avdrag görs 10 kr per mil vid hävande av köp.

 

15. Extra viktigt för näringsidkare att kontrollera objektet

För köpare som är näringsidkare är det extra viktigt att kontrollera auktionsobjektet före eller vid hämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter leverans inte beaktas.

Näringsidkare som hämtar objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna objektet i efterhand, utan måste göra detta i förväg genom ett så kallat leveransgodkännande.

 

16. Moms

Alla begagnade fordon på Bikebid:s auktionssida säljs inklusive moms. Om momsen är avdragbar så anges det vid objektsvisningen.

 

17. Betalningsvillkor

Ange alltid objektsnumret vid betalning till vårt bankkonto.

Betalning kan ske på följande sätt:

A. Bankgiro eller direktinsättning på vårt bankkonto.

Bankgiro: 5377-4279

Handelsbanken Klientmedelskonto: 6276 882 356 488 (IBAN: SE32 6000 0000 0008 8235 6488, Swiftcode: HANDSESS)   

B. Swish. Nummer: 0706202097

C. Finansiering via Bikebid.

Kreditansökan bör vara gjord före en budgivning.

Mer information finns under fliken Finansiering via Bikebid.

Följande betalningsmedel accepteras ej:

- Företagskort

- Utländska kort

- Kredit- och betalkort

- Kontant betalning

- Postväxel

- Check

 

18. Betalningsdröjsmål av köpare

Objektet ska vara fullt betalt inom sju dagar efter auktions tillfället. Om betalning inte fullföljs äger Bikebid sig rätten att vidta en eller flera av följande åtgärder:

Häva köpet och debitera köparen auktionsavgiften.

Kräva betalning samt debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8 procent.

Bikebid äger i rättigheten att i samtliga fall erhålla ersättning för kostnader som tillkommit t ex, försäljningsomkostnader, förvaring, transporter, nödvändiga reparationer försäkringar och andra kostnader som kan hänföras till objektet.

 

19. Dröjsmål med avhämtning

Om auktionsobjekt inte hämtas inom sju dagar utgår en hyra på 300 kronor per dag och objekt. Om objektet inte hämtats inom 30 dagar äger Bikebid rätten att vidta följande åtgärder:

- Häva köpet och erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning.

- Rätten att ur inkomna medel ta ut ersättning för kostnader som tillkommit med anledning av avtalet.

- Transportera objektet till köparen på dennes bekostnad.